Trwa ładowanie

Ochrona danych osobowych

Polski

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), informuję, iż:

 • Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są: OMT Group sp. z o.o. z siedzibą w Dopiewcu (dalej: OMTG) , adres do korespondencji: ul. Wodna 1, 62-070 Dopiewiec. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i wykonywania obowiązków współadministratorów wynikających z ww. rozporządzenia należy kontaktować się ze współadministratorem – OMTG, pisemnie (adres siedziby OMTG) lub mailem (adres poczty elektronicznej wsparcie@omtgroup.pl).
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. Zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług elektronicznych w ramach serwisu prowadzonego przez OMTG pod adresem b2b.omtgroup.pl(dalej: Serwis), której stroną jest Pani/Pan, w tym utworzenia i prowadzenia konta Klienta w Serwisie, na podstawie art.6 ust.1 pkt b) ww. rozporządzenia;
  2. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych w ramach Serwisu, której stroną jest Pani/Pan, na podstawie art.6 ust.1 pkt b) ww. rozporządzenia;
  3. ustosunkowania się do zgłoszonych przez Panią/Pana roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady fizyczne produktów oferowanych przez Serwis, na podstawie art.6 ust.1 pkt b) i c) ww. rozporządzenia;
  4. otrzymywania informacji handlowych, w tym marketingowych, od OMTG, w tym drogą elektroniczną na zasadzie art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art.6 ust.1 pkt a) ww. rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach wskazanych w pkt .2) lit. a), b) i c) powyżej, będą przechowywane do czasu rozwiązania zawartej umowy i likwidacji konta klienta oraz przez okres przedawnienia roszczeń z tym związanych, a przetwarzane w celach wskazanych w pkt .2) lit. d) – będą przechowywane do czasu odwołania zgody, nie później jednak niż do zakończenia organizowania przez OMTG działań handlowych, marketingowych, w tym akcji promocyjnych, lub prowadzenia programu lojalnościowego.
 • w przypadku dokonania zakupu przez Panią/Pana produktu oferowanego w ramach Serwisu, dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym, przewoźnikom, podmiotom świadczącym usługi księgowe na rzecz współadministratorów, oraz podmiotom powiązanym ze współadministratorami (na podstawie odrębnej wyraźnej zgody), wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz otrzymywania informacji handlowych dotyczących działalności i produktów oferowanych przez podmioty powiązane.
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. rozporządzenia;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie danych osobowych wskazanych w pkt .2) lit. a) - c) powyżejjest warunkiem zawarcia i realizacji umowy; konsekwencją ich niepodania będzie brak sprzedaży Pani/Panu produktów oferowanych w ramach Serwisu;
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach oceny czynników osobowych, preferencji co do wyboru produktu określonego rodzaju, ceny i przeznaczenia produktu, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie automatyczne dostosowanie oferty produktu bez interwencji ludzkiej.
Licencję na ten produkt posiada: Freeway OMT sp. z o.o.

Ochrona danych osobowych